ជ្រើ សរើសគណនី
PREMIUM ដើម្បី ជួញ ដូរ

robert_hero_full

ដោយ​មាន​គណនី Demo របស់យើងខ្ញុំ អ្នកនឹងមានឱកាសសាកល្បងជួញដូរលើផ្សារ​ភាគហ៊ុន​ទាំង​ឥត​​បង់​ថ្លៃ​និង​ទាំង​ឥត​​មានហនិភ័យ។ ​ជាមួយ​ទិន្នន៍យ​ថ្មីបំផុត​លើទីផ្សារ ​ចូរ​បើក​គណនី​និងសាកល្បង​ជួញ​ដូរ​​លើទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន។

វីដេអូហ្វឹក ហាត់

រាល់​វីដេ​អូ​ហ្វឹក​ហាត់ងាយ​ស្រួល​​​សម្រាប់​អ្នក​ទើប​ចាប់ផ្ដើមជូញដូរអន​ឡាញ​លើ​ទីផ្សារ ឆ្លង​តាម​រយៈ Metatrader ។

MetaTrader

កម្មវិធី MetaTrader 4 ឥតបង់​ថ្លៃ​សម្រាប់ Laptop MacOS Android ឬ iOS ចូលទៅ​កាន់​ទំព័រ ​web  MT4 Webtrader  បាន​ឆាប់​រហ័ស។

ដោយ​សារ​គណនីដែល​ឥតគិតថ្លៃ​ពីក្រុមហ៊ុន  IMTTrade​​ អ្នកអាចបន្ត​រាល់ការជូញ​ដូរនៅ​​លើទីផ្សារ​ដែល​អ្នកជ្រើសរើសដូចជា​បណ្ដា​គណនី​​ដទៃ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត។ ​អ្នកអាចចូល​ទៅកាន់​រាល់សិក្ខាសាលាអនឡាញ និង​វគ្គ​ហ្វឹកហាត់នៅ​លើ​បណ្ដាញ។

វីដេអូហ្វឹក ហាត់

រាល់​វីដេ​អូ​ហ្វឹក​ហាត់ងាយ​ស្រួល​​​សម្រាប់​អ្នក​ទើប​ចាប់ផ្ដើមជូញដូរអន​ឡាញ​លើ​ទីផ្សារ ឆ្លង​តាម​រយៈ Metatrader ។

MetaTrader

កម្មវិធី MetaTrader 4 ឥតបង់​ថ្លៃ​សម្រាប់ Laptop MacOS Android ឬ iOS ចូលទៅ​កាន់​ទំព័រ ​web  MT4 Webtrader  បាន​ឆាប់​រហ័ស។

ជំនួយការ អតិថិជន

ជំនួយការ​អតិថិជន​ដោយភាសាអង់គ្លេស​ ជួយអាតិថិជន​ដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់និងអាចចូលទៅកាន់​ ២៤​ម៉ោង/ថ្ងៃ​ ៥ថ្ងៃ/សបា្ដហ៍។

សិក្ខាសាលានិងសិក្ខាសាលាអន ឡាញ

រាល់សិក្ខាសាលា សិក្ខាសាលាអន​ឡាញ​ និង​វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់ផ្ទាល់ដើម្បីកែលម្អ​ជំនាញ​របស់​​អ្នកក្នុងការជួញដូរ និងដំណើរការ​ផ្សារភាគ​ហ៊ុន។

ដោយ​សារ​គណនី​ Live Premium រូមមានកញ្ចប់ទាំងមូល ​អ្នកអាចដោះស្រាយរាល់ការ​ជូញ​ដូរ​នៅលើ​ទីផ្សារមួយណាក៏បាននិង បាន​ជំនូយដោយភាសាខ្មែរយើងផ្ទាល់ ថែម​ទាំង​​អ្នកក៏អាចចូល​ទៅកាន់​វគ្គ​ហ្វឹកហាត់ជួញ​ដូរ​ទៀង​ទាត់​ទៀត​ផង​។

វីដេអូហ្វឹក ហាត់

រាល់​វីដេ​អូ​ហ្វឹក​ហាត់ងាយ​ស្រួល​​​សម្រាប់​អ្នក​ទើប​ចាប់ផ្ដើមជូញដូរអន​ឡាញ​លើ​ទីផ្សារ ឆ្លង​តាម​រយៈ Metatrader ។

MetaTrader

កម្មវិធី MetaTrader 4 ឥតបង់​ថ្លៃ​សម្រាប់ Laptop MacOS Android ឬ iOS ចូលទៅ​កាន់​ទំព័រ ​web  MT4 Webtrader  បាន​ឆាប់​រហ័ស។

ជំនួយការ អតិថិជន

ជំនួយការ​អតិថិជន​ដោយភាសាអង់គ្លេស​ ជួយអាតិថិជន​ដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់និងអាចចូលទៅកាន់​ ២៤​ម៉ោង/ថ្ងៃ​ ៥ថ្ងៃ/សបា្ដហ៍។

សិក្ខាសាលានិងសិក្ខាសាលាអន ឡាញ

រាល់សិក្ខាសាលា សិក្ខាសាលាអន​ឡាញ​ និង​វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់ផ្ទាល់ដើម្បីកែលម្អ​ជំនាញ​របស់​​អ្នកក្នុងការជួញដូរ និងដំណើរការ​ផ្សារភាគ​ហ៊ុន។

ធ្វើរកាវិភាគនិងសង្កេតទូទៅ

សង្កេត​ទូទៅ​ ត្រូតពិនិត្យរាល់​ថ្ងែនិងវិភាគរាល់​ថ្ងែ​អំ​​​​ពីអ្នកជំនាញ​ដែល​មា​នបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំ។

អ្នកជំនាញជួញដូរផ្ទាល់ខ្លូន

អ្នកជំនាញជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ត្រៀមខ្លួនជំនួយ​អោយ​អ្នក​និងប្រឹក្សា​​អោយ​ការ​វិនិយោគ​របស់​     អ្នក។

គួរ ជាទីទុកចិត្តនិងមាន សុវតិ្ថភាព

លក្ខខណ្ឌ គ្រប់គ្រងនៃធានាគា

បានគណៈកម្មការមូលបត្រកោះ​ហ្សិប  (CySEC) ផ្ដល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ CIF លេខ 138/11 តាម​សរាចរណ៍​របស់ MFID ។ IMTTrade  ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បី​ផ្តល់សេវាកម្មវិនិយោគនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រាក់ តម្ដល់បាន ធានារ៉ាប់រង

ប្រាក់​តម្កល់​ទាំង​អស់​​របស់អ្នកក្នុងគណនីរបស់យើង​ខ្ញុំ​ត្រូវបានធានា​រ៉ាប់​រង ​ដូច​ជា​​ក្នុង​ប្រេព័ន្ធ​​ធនាគារ​ដែរ។ យើងមានកិត្តិយស​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពេល​ដែល​បានក្លាយជាសមាជិក Fond pojištěnívkladů (មូល​ធន​ធានា​រ៉ាប់​​រងប្រាក់​តម្កល់​ក្នុង​ធនាគារ) ហេតុ​ដូច្នេះអ្នកអាច​ទុក​ចិត្ត​​បានពេលអ្នកវិនិយោគ​​ទុន​ខាង​យើង​ខ្ញុំ  ព្រោះ​អ្នក​នឹងមិនត្រូវ​បាត់បង់លុយទេ។

គណនីជួញ ដូរផ្ទាល់ ខ្លួន

គណនី​ជួញ​ដូរ​របស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងគណនីដាច់ដោយឡែក នៅក្នុង​ធនាគារល្បីល្បាញ​     បំផុត។ ខាង​ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមិនអាចស្នើសុំចំណាយ​ ឯយើង​ខ្ញុំ​វិញក៏​មិនអាចប្រើប្រាស់វាបាន​ដែរ​ទេ។ អ្នក​អាចបើកគណនី​ជួញ​ដូរ​រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចជា EUR, GBP, USD, CZK, CHF និង JPY ។

ការពារ ដើមទុនរបស់ អ្នក ពី ភាព អវិជ្ជមាន

ក្នុងករណីឧបករណ៍តាមដាននិង​គ្រប់គ្រងហនិភ័យស្វ័យប្រវត្តិ ដែលជាផ្នែកមួយនៃ MetaTrader ដែលយើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន គណនីរបស់អ្នកនឹងបានការពារ ហើយប្រព័ន្ធនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកឡើយ។

គោលនយោបាយតម្លាភាព

តម្លាភាពគឺជា​​ចំណុច​ដ៏​លេច​ធ្លោ​របស់យើង​ខ្ញុំ ដូច្នេះយើងខ្ញុំ​ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បី​អតិថិជនទទួលបានទិន្ន័យប្រវត្តិ​ជួញ​ដូរ​និងព័ត៌មានដែលមានតម្លាភាពពីទីផ្សារនៅពេលណាដែលពួកគេចង់បាន។

ចូល ទៅជិត បុគ្គល ម្នាក់ ៗ

ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនតែងតែមានប្រសិទ្ធិភាព​ខ្ពស់​បំផុត ហេតុ​ដូច្នេះយើងមិនដែលជៀសវាងការជួបមុខផ្ទាល់ឬការហៅទូរស័ព្ទ។ ក្រៅ​ពី​នោះ​ទៀត នៅ​ក្នុង​រយៈពេលទាំងមូល បុគ្គលិក IMTTrader នឹងរួម​ដំណើរជា​មួយ​អ្នក យល់ច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានដ៏ល្អបំផុត​នៅ​គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់។

ជួញដូលើដងផ្លូវ